NAME AND ADDRESS OF RESTAURANTS SPECIALTIES PHONE NO.
REST. PHU NHUAN 8 Tran Quoc Dung St, Phu Nhuan D.   (8) 844-0183
GIVRAL 144 Nguyen Van Troi St, PhuNhuan Spaghetti ( Italian Food ) (8) 844-3295
HA²I HOÀNG CUNG 46A Nguyen Van Troi St, Phu Nhuan    (8) 844-1687
PHO NUONG ĐE NHAT ** 18 Hoang Viet St, Tan Binh District Fried crispy stuffed pumpkin (8) 844-1167
LAU DE QUY MUI 61/1 Nguyen Thi Nho St, Tan Binh D. Goat Meat Steamboat (8) 865-0742
NGOC QUYNH REST. 521/91/22A Nguyen Đinh Khoi St, TB Large selection of seafood  
CA RI DE AN ĐO 16/4 Tan Hai Street, Tan Binh Dist. Goat Meat Curry (8) 842-7484
ĐIʲM HE.N 219 Vuon Lai Section, TanBinh Dist. Grilled Kangaroo Meat (8) 861-2490
ĐOI SAO 14-16 Hoang Viet St, W.4, Tan Binh   (8) 811-6631
SANVUON PHUONGNAM 15 Ho Van Hue St, Phu Nhuan Dist. Vietnamese, Chinese, Thai's (8) 845-5890
TRI KY 359B Le Van Sy St, Tan Binh Dist Goat Meat Steamboat (8) 844-0546
A1 RESTAURANT No.9, 28 th Impasse   (8) 845-5753
  Phan Đinh Giot St, Tan Binh District.    
Sake Film Industry Restaurant 186B Nguyen Van Troi St, TanBinh D   (8) 844-5629
QUÁN GIÓ CHIÊ`U 241 Đong Đen Street, Tan Binh Dist. Calf Barbecued or Grilled (8) 849-1364
MAI HOA 272/1 Đao Duy Anh St, PhuNhuan D. Northern Cuisine Dishes (8) 842-3990
MÁI LÁ 571 Nguyen Kiem St, PhuNhuan Dist. Snakes Specialty (8) 845-9912
MAI CHEO QUAN 305 Nguyen Van Troi St, Tan Binh D. Shrimp Steamboat (8) 844-2031
REST. NGUº. B̀NH 82 Cu Xa Nguyen van Troi St, PN Huê' 's style Dishes (8) 844-7230
REST. MINH THANH 2 Ham Tu Ngu Binh St, PhuNhuan D? Succulent Crab and Prawn  
QUAN MY NGUYEN 76 Hoang Van Thu St, Phu Nhuan D. Chicken Rice (8) 847-7525
LIEU 6A Phan Xich Long St, Phu Nhuan D. Grilled Beef Stuffed Leaves (8) 844-8212
REST. TÂN ĐI.NH. 89 Ly Thuong Kiet St, Tan Binh Dist.   (8) 864-0380
REST. MÂY NGÀN 70 Phan Đang Luu St, Phu Nhuan D.   (8) 844-4351
MIEN ĐONG 34 Pham Van Hai St, W.1, Tan Binh    (8) 845-9444
LA CIGALE 158 Nguyen Đinh Chinh St, PhuNhuan Pricey French Food (8) 844-3930
AIRPORT ** 108 Hong Ha Street, Tan Binh Dist.   (8) 844-5761
B̉ NÉ NGÂN NGA 26/11 Nguyen Van Đau St, Phu Nhuan Grilled Beef (8) 843-4905
LANG NUONG  544 A Đia Đao Street, Ward.18   (8) 861-1119
PHU THO HOA Tan Binh District.    
L²U DÊ SAN VUON 238 Le Van Sy Street, Tan Binh Dist Goat Meat Steamboat (8) 844-0385
ĐAC SAN DÊ 186 Bis Nguyen Van Troi St, TB Dist. Variety of Goat meat (8) 844-7652
COSEVINA ** 311 Nguyen Van Troi St, Phu Nhuan    (8) 844-2088
CAY KHE 6 Phan Xich Long St, Phu Nhuan Dist Grilled Beef Stuffed Leaves (8) 844-2817
CAY XANH 63 Pham Van Hai St, W3, Tan Binh D Thac Lac bao Cop Dep (8) 885-1743
QUAN HONG PHAT 475 Hoang Van Thu St, Tan Binh D. Chicken Rice (8) 811-5841
QUAN AN HY VONG 17 Hoang Viet Street, Tan Binh Dist. Korean food (8) 844-6023
QUAN LƯ TUºOº²NG 92 Nguyen Ba Tong St, Tan Binh D. Beef Several Ways (8) 842-9486
QUAN BÀ CA² ĐO.I 29 Phan Van Han Street, Tan Binh D. Canteen cooked rice (8) 899-6449
QUAN COM HOANG KIM 31 Pham Van Hai St, Tan Binh Dist. Canteen cooked rice (8) 990-5464
QUAN CHAN PHAT 633/1 Phan Xich Long St, Phu Nhuan Stewed chicken with herbs (8) 969-1780
QUAN OC TRO LAI 29 Phan Xich Long St, Phu Nhuan D. Snails with Hanoi's Cuisine (8) 845-5151
CHAO VIT 189 Le Van Sy St, Phu Nhuan Dist. Congee with Duck Meat  
QUAN DONALD 359 Cong Hoa St, Tan Binh District.   (8) 810-0729
QUAN HONG XUONG 173 Le Van Sy Street, Phu Nhuan D. Chicken Rice (8) 990-5775
QUANG VINH PHAT 277 Phan Đinh Phung St, PhuNhuan D Ca Can Pork Bun (8) 845-0997
ORIENT ** 261 Hoang Van Thu St, Phu Nhuan D   (8) 844-1322
QUAN LE HONG 489/27 Huynh Van Banh, Phu Nhuan Ḅ né ( beef, egg & pâté ) (8) 990-5106
QUAN RUOC 158 Tran Huy Lieu St, Phu Nhuan D. Hue's Style Cuisine food  
NGAN HA E72 Hoang Van Thu St, TanBinh Dist Congee with Duck Meat (8) 845-2062
PHOº² BO 229 229 Tran Huy Lieu St, Phu Nhuan D. Beef Noodle Soup  
PHOº² QUYÊ`N 33 Hoang Van Thu St, Phu Nhuan D. Noodles Soup (8) 842-3962
QUAN AN 16 16 Nguyen Đinh Chieu St, PhuNhuan Southern's Style Noodle  
QUAN AN 51 51 Nguyen Ba Tong St, TanBinh Dist Midland's Style Fish Noodle (8) 849-0003
QUAN AN 75 75 Tran Huy Lieu St, Phu Nhuan Dist. Beef Jerky Salad (8) 845-2419
QUAN AN 137 137 Tran Huy Lieu St, PhuNhuan Dist Grilled Kangaroo Meat (8) 845-3831
QUAN AN 173 173 Tran Huy Lieu St, PhuNhuan Dist Midland's Style Fish Noodle (8) 845-5821
QUAN 748 368/748 Cach Mang Thang Tam, TB Seasoning baked Shell (8) 846-4150
QUAN OC 750 368/750 Cach Mang Thang Tam, TB Seasoning baked Shell (8) 993-0154
QUAN 778 778A Nguyen Kiem St, Phu Nhuan D Seasoning baked Shell  
ĐONG XANH 30 Phan Đinh Phung St, Phu Nhuan D    
QUAN SOºN CA 2 403/47 Truong Đinh St, Tan Binh Dist Calf ribs grilled w seasoning (8) 849-0140
THANH ĐAT 213 Bau Cat Street, Tan Binh District. QuangNam's Style Noodle (8) 849-0810
THANH HUONG 61/3 Nguyen Thi Nho St, TanBinh D. Oxtails Steamboat (8) 865-1401
QUAN THIEN KY 359 Le Van Sy Street, Tan Binh Dist. Variety of Goat meat (8) 844-8492
THUY 60 Đong Đen Street, Tan Binh Dist. Congee with Duck Meat  
THUYEN VIEN 13 Nguyen Van Đau St, PhuNhuan D Vegetarian Food (8) 843-2643
TRANG ĐAI 281 Le Van Sy Street, TanBinh Dist. Rice-Stick Shrimp Soup (8) 844-5335
TUNG CHAU 18G Truong Cong Đinh St, Tan Binh Goat's Ball Steamboat (8) 849-2477
VAN ANH 2 Truong Son Street, Tan Binh Dist. Northern's Style Noodle (8) 848-6308
VIT NAU CHAO 83A Thang Long St, Tan Binh Dist.    
XUAN TU 2 Pham Van Hai St, W.2, TanBinh D Northern's Style Noodle (8) 844-9337
JOLLIBEE A43 Truong Son St, Tan Binh District Fast food from Phillipines (8) 885-0241
Kentucky Fried Chicken A43 Truong Son St, Tan Binh District Fast food from the US (8) 885-0182
** These are mainly hotels which combine restaurants for customers (' convenience) who want to eat near the airport area

 

* Back to Restaurants in the First District * Switched to Restaurants in District 8, 10, 11
* Back to Restaurants in the Third District * Go to Restaurants in Binh Thanh & Suburb
* Back to Restaurants in District.4, 5, & 6 * Linked to Restaurants located in other Cities
* To find a specialty from other Restaurants * Returned to Homepage of Rendezvous Cafe